નાસા સ્પેસ મિશનનો ઉદ્દેશ્ય ધાતુથી સમૃદ્ધ એસ્ટરોઇડની તપાસ કરવાનો છે જે ઓક્ટોબર 2023માં લોન્ચ થશે

 નાસા સ્પેસ મિશનનો ઉદ્દેશ્ય ધાતુથી સમૃદ્ધ એસ્ટરોઇડની તપાસ કરવાનો છે જે ઓક્ટોબર 2023માં લોન્ચ થશે યુએસ સ્પેસ એજન્સી NASA એ

Continue reading