ધોરણ 10 અને 12 બોર્ડની પરીક્ષાની તમામ વિષયની પેપર સ્ટાઇલ અને નમુનાનુ આદર્શ પ્રશ્ન પત્ર

ધોરણ 10 અને 12 બોર્ડની પરીક્ષાની તમામ વિષયની પેપર સ્ટાઇલ અને નમુનાનુ આદર્શ પ્રશ્ન પત્ર 25000+ Free Question Bank VSA,MCQ,SA,LA

Continue reading

How To Create whatsapp channel: વોટસઅપ મા સેલીબ્રીટી ની જેમ તમારી ચેનલ કઇ રીતે બનાવવી, તેમા પોસ્ટ કઇ રીતે મૂકવી; સ્ટેપવાઇઝ માહિતી

How To Create whatsapp channel: વોટસઅપ મા સેલીબ્રીટી ની જેમ તમારી ચેનલ કઇ રીતે બનાવવી, તેમા પોસ્ટ કઇ રીતે મૂકવી;

Continue reading